Svátosti

Svátosti

Křest

U křtu dětí se jedná o 4 setkání, cca 30 – 45 minut, v rozestupu týdne. Datum křtu je stanoven po poslední z nich. Je proto dobré dohodnout se nejméně měsíc před plánovaným křtem.

Křest dospělého vyžaduje vykonání kompletního poučení ve víře a trvá nejméně 1 rok s vykonáním příslušných obřadů během přípravy.

Křest mimo farnost bydliště se povoluje pouze na písemnou žádost s patřičnými náležitostmi a nutnými údaji, s uvedením důvodu jehož relevance je duchovním správcem posouzena. V případě nerelevantního důvodu je žádost zamítnuta.

Biřmování

Přípravy na biřmování trvají cca 1 rok podobně jako příprava na křest dospělého. Biřmování je v pravomoci diecézního biskupa a jeho možností. Datum nelze dohodnout na faře, ale je oznámeno po přípravě dle dohody duchovního správce s biskupstvím.

Svatba

U sňatku je doba přípravy cca 3 měsíce. Setkání je zhruba 6, cca 30 – 45 minut, v rozestupu týdne.

Sňatek mimo farnost bydliště jednoho snoubence se povoluje pouze na písemnou žádost s patřičnými náležitostmi a nutnými údaji, s uvedením důvodu jehož relevance je duchovním správcem posouzena. V případě nerelevantního důvodu je žádost zamítnuta.

V případě žádosti o sňatek v našem kostele upozorňujeme na nutnost od počátku jednat s naší příslušnou farností, a to i v případě snoubenců bydlící mimo naše farnosti. Tam je možno dohodnout případně přípravu mimo naši farnost. Nicméně veškeré formality budou od počátku vyřizovány zde.

Co se týče hudebního doprovodu svatby, pak upozorňujeme, že obřad budou doprovázet umělci se kterými má farnost zkušenosti a s kterými spolupracuje. Jde nám především o zajištění náležité kvality liturgie a důstojnosti obřadu.

Pomazání nemocných

Pomazání nemocných je konáno individuálně dle potřeb a dohody s duchovním správcem.

Zpověď

Zpověď se koná před bohoslužbou nebo po bohoslužbě mimo neděle a nebo dle individuální dohody.

Pohřeb

Před pohřbem je nutné dohodnout datum s duchovním správcem dříve než na pohřební službě. Je třeba  předat informace do matriky a dohodnutout podrobností obřadu.

 

ZVONEK POUŽÍVEJTE NA PŘEDEM DOHODNUTÁ SETKÁNÍ NE VŠECHNA MÍSTA JSOU POD JEHO DOSAHEM !!!